วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Library Journal)
ผลิตโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีต่อกันระหว่างสำนักหอสมุดกับผู้รับบริการ

ปีที่ 14 (2556)


หน้าปก


hit counter